Altherma felkoder

1. Felkoder

1.1. Hur man hämtar felkoder

När ett problem inträffar, visas en felkod på styrpanelens användargränssnitt.

Altherma display 1

Info-symbolen visas i displayen. Det är viktigt att få fram felkoden, förstå problemet och att kunna ta motåtgärd innan du nollställer felkoden.

Altherma display 2

Tryck på Info-knappen För LT-CB, det finns 3 typer av felsökningskoder:

  1. Fel: ett allvarligt problem, kommer systemet preventivt stängas av för att förhindra ytterligare nedbrytning och felkoden visas på användargränssnittet där den är synlig för slutanvändaren. Serviceombud bör kontaktas för att på plats åtgärda problemet. Alla fel listas i Felhistorik [6.3.1] som syns bara när installationsnivå.
  2. Varning: inte ett allvarligt problem, men skulle kunna leda till ett fel i fall det förekommer ett antal gånger inom en viss tidsram. Systemet kommer inte att sluta, men i-symbolen (information) kommer att blinka. Alla varningar listas i varnings Historik [6.3.3] och syns bara i installationsnivå.
  3. Varning: inte ett allvarligt problem, men ett slags varning att enheten kommer att börja övervaka en viss händelse, som kanske med tiden leda till ett fel eller en varning. Varningar visas endast i installationsnivå.

2. Felsökning med felkoder

2.1. "AA" Tillskottsvärme eller backup värmare säkerhetsfel

Utlösande: Överhettningsskydd "Thermistor" Q1L (integrerad) eller Q2L (vägghängda) aktiveras (temp > 90 ° C). Effekt: Anläggningen slutar arbeta Troligt fel: Luft i systemet annars fel på thermistor, värmepatron eller kretskort Åtgärd: Prova lufta systemet och nollställ felkod, kvarstår felet kalla på serviceombud. Nollställning felkod: Bryt strömmen av/på + återställ via användargränssnittet.


2.2. "AC" Tillskottsvärmarens överhettningsskydd har löst (endast EHB)

Utlösande: Överhettningsskyddet har löst pga av för hög temperatur på Q2L eller Q3L. Effekt: Anläggningen slutar omedelbart att arbeta Troligt fel: Fel i inställningar, vattentank qlixon Q2L kortsluten. Åtgärd: Kontrollera inställningar relaterade till vattentank, korrigera fel, nollställ felkod, kvarstår felet kalla på serviceombud. Nollställning felkod: Bryt strömmen av/på


2.3. "AH" Desinfektion-funktionen felaktig

Utlösande: Desinfektions-funktionens temperaturvärde är ej uppnått eller upprätthållet erforderlig tid. Effekt: Anläggningen kommer fortsätta arbeta. Trolig orsak: stort varmvattenuttag gjordes i samband med eller precis före desinfektionen. Åtgärd: Felkoden återställs automatiskt vid nästa fullföljda desinfektion, annars kontakta serviceombud.


2.4. "AJ" Uppvärmning av varmvatten tar för lång tid (Endast varning)

Utlösande: Varmvattenuppvämning tar >6 h Effekt: Anläggningen slår över till uppvärmning av värmesystem i 3 h Åtgärd: Kontakta serviceombud (ej brådskande)


2.5. "A1" Hydrobox kretskort PCB A1P fungerar onormalt

Utlösande: Kretskortet i hydrobox fungerar felaktigt Effekt: Anläggningen slutar arbete Troligt orsak: Fel på kretskortet i hydrobox Åtgärd: Tillkalla serviceombud, byte hydroboxens kretskort PCB A1P


2.6. "A5" Utedelens frysskydd har löst ut

Utlösande: Utedelens värmeväxlar thermistor R1T har mätt under 0°C, 15 ggr under 300 min. Kondenseringstemperaturen har uppnått 59,5°C, 15 ggr under 300 min. Effekt: Anläggningen slutar arbete Trolig orsak: Igensatt köldmediekrets, felaktig expansionsventil, felaktig thermistor Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte expansionsventil, byte thermistor R1T


2.7. "CJ-02" Styrpanelens rumstemperatur felaktigt värde

Utlösande: Styrpanelens thermistor för rumstemperatur ger onormalt värde. Effekt: Anläggningen kommer fortsätta arbeta. Trolig orsak: Felaktig thermistor i styrpanel Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte thermistor R3T i styrpanel


2.8. "C0" Flödesvakten har larmat

Utlösande: Flödesvakten känner av fortsatt vattenflöde 45 sek efter att cirkulationspumpen stoppat. Effekt: Anläggningen slutar arbete Trolig orsak: Extern vattenpump orsakar flödet, felaktig flödesvakt Hydro PCB A1P Kontrollera: Om annan (extern) cirk.pump är installerad på samma vattenkrets/kontrollera flödesvakt Åtgärd: Kontakta serviceombud, åtgärda vattenflödet, byte flödesvakt


2.9. "C4" Köldmedia vätske thermistor R3T (A1P) onormalt värde

Utlösande: Thermistor ger onormalt värde Effekt: Anläggningen slutar arbete Trolig orsak: felaktig thermistor R3T (A1P) och/eller kretskort Hydro PCB A1P Åtgärd: kontakta serviceombud, byte thermistor R3T (A1P) och/eller kretskort Hydro PCB A1P


2.10. "EC" Felaktig varmvattentemperatur

Utlösande: R5T (A1P) (vvb thermistor) läser värde över 89°C Effekt: Anläggningen kommer fortsätta arbeta. Trolig orsak: Felaktig thermistor R5T (A1p) och/eller kretskort PCB A1P Åtgärd: kontakta serviceombud, byte thermistor R5T (A1P) och/eller kretskort Hydro PCB A1P, kontrollera och byt vid behov även vvb dykrör.


2.11. "E1" Kretskort i utomhusenheten felaktigt

Utlösande: Utomhusenhetens huvudkretskort PCB detekterar att EEPROM är onormal Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktigt huvudkretskort utedel, onormal strömförsörjning Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte kretskort Main PCB, kontroll och åtgärd av strömförsörjning (kontrollera säkringarna i elcentral).


2.12. "E3" Högtryck sensor onormal

Utlösande: Anläggningen har löst på högtryck i köldmediekrets Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Fel i köldmediekrets eller felaktig högtryckssensor/huvudkretskort PCB utedel Åtgärd: Kontakta serviceombud, åtgärd av köldmediekrets, byte högtryckssensor/huvudkretskort PCB utedel.


2.13 "E4" Lågtrycksensor larmar

Ulösande: Lågt tryck, under 1,2 bar i köldmediekrets i över 5 min. Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Fel i köldmediekrets, köldmediebrist, klämt eller knäckt köldmedierör eller felaktig lågtryckssensor/huvudkretskort PCB utedel Åtgärd: Kontakta serviceombud, åtgärd av köldmediekrets, byte högtryckssensor/huvudkretskort PCB utedel.


2.14. "E5" Kompressor motor låsning

Utlösande: Kompressorn roterar inte eller onormalt Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Kompressorn för snabbt avstängd, stopp i köldmediekrets Åtgärd: Vänta minst 3 minuter så kompressorskyddstiden är passerad, kontakta serviceombud, kontrollera och öppna serviceventilerna om de är stängda, byt kompressor


2.15. "E7" Fel i utomhusdelens fläktmotor

Utlösande: När efter 16 ggr, fläkten snurrar saktare än normalt i 15 sec. eller längre när fläkthastigheten mäts. Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig eller glappkontakt fläktmotor, fel i utedelens inverterkretskort, säkring trasig, Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontrolera kabel och kontakter till fläktmotorkabel, byte fläktmotor och kretskort (rekommenderas att båda byts).


2.16. "E9" Expansionsventil onormal funktion

Utlösande: Ingen kontinuerlig funktion hos expansionsventil Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig expansionsventil, felaktig thermistor, R2T, R3T, R4T på utomhusdelens huvudkretskort, main PCB. Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte expansionsventil, byte thermistor, R2T, R3T, R4T på utomhusdelens huvudkretskort, main PCB.


2.17. "F3" Utloppsrör temperaturkontroll

Utlösande: Utloppsrör temperatur >110°C i 15 min eller över 125°C Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Köldmediebrist, felaktig thermistor R2T eller utedelens huvudkretskort, felaktig kompressor, felaktig expansionsventil. Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontroll köldmediebrist, läcksökning, byte thermistor R2T eller utedelens huvudkretskort, kompressor eller expansionsventil.

2.18. "HC" Varmvattentemperatur felaktig

Utlösande: R5T (Hydrobox kretskort PCB A1P) ger felaktigt värde Effekt: Anläggningen kommer fortsätta arbeta. Trolig orsak: Felaktig thermistor R5T (A1p) och/eller kretskort PCB A1P Åtgärd: kontakta serviceombud, byte thermistor R5T (A1P) och/eller kretskort Hydro PCB A1P, kontrollera och byt vid behov även vvb dykrör.


2.19. "H1" Felaktig rumsgivare sensor

Utlösande: Rumsgivare sensor ger onormalt värde Effekt: Anläggningen kommer fortsätta arbeta. Trolig orsak: Felaktig thermistor R6T (A1p) och/eller kretskort PCB A1P Åtgärd: kontakta serviceombud, byte thermistor R6T (A1P) och/eller kretskort Hydro PCB A1P


2.20. "H3" Högstryckspressostat onormal funktion

Utlösande: Högtryckspressostat är aktiverad trots att kompressorn är avstängd. Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig högtryckspressostat och/eller utomhusdelens huvudkretskort (ej ERL/HQ 3-fas)/inverterkretskort (för ERL/HQ 3-fas) Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte felaktig högtryckspressostat och/eller utomhusdelens huvudkretskort (ej ERL/HQ 3-fas)/inverterkretskort (för ERL/HQ 3-fas)


2.21. "H9" Utomhus luft thermistor (R1T) felaktig

Utlösande: Thermistor ger onormala värden. Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig thermistor R1T och/eller utedelens huvudkretskort PCB Åtgärd: kontakta serviceombud, byte thermistor R1T och/eller utedelens huvudkretskort PCB.


2.22. "J1" Tryck sensor onormal

Utlösande: Trycksensor avläser ett onormalt värde i 3 min. Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig trycksensor/utedelens huvudkretskort Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte felaktig trycksensor/utedelens huvudkretskort


2.23. "J3" Utlopps thermistor onormal

Utlösande: Utlopps thermistor ger onormala värden Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig utlopps thermistor R2T/utedelens huvudkretskort Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte felaktig utlopps thermistor R2T/utedelens huvudkretskort


2.24. "J5" Sugsidans thermistor onormal

Utlösande: Sugsidans thermistor ger onormala värden Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig sug thermistor R3T/utedelens huvudkretskort Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte felaktig utlopps thermistor R3T/utedelens huvudkretskort


2.25. "J6" Värmeväxlarens thermistor (R4T) onormal

Utlösande: Värmeväxlarens inlopps thermistor ger onormala värden Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig värmeväxlarens inlopps thermistor R4T/utedelens huvudkretskort Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte felaktig värmeväxlarens inlopps thermistor R4T/utedelens huvudkretskort


2.26. "J7" Felaktig mellan thermistor värmeväxlare

Utlösande: Värmeväxlarens mellan thermistor ger onormala värden Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig värmeväxlarens mellan thermistor R5T/utedelens huvudkretskort Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte felaktig värmeväxlarens mellan thermistor R5T/utedelens huvudkretskort


2.27. "J8" Felaktig vätskerör thermistor

Utlösande: Vätskerör thermistor ger onormala värden Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig vätskerör thermistor R6T/utedelens huvudkretskort Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte felaktig vätskerör thermistor R6T/utedelens huvudkretskort.


2.28. "LC" Kommunikationssystem onormal

Utlösande: ingen kommunikation mellan inne- och utedel Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Intern kabelkoppling felaktig, fel på kretskort innedel/utedel Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontroll av kabelanslutningar, byte felaktiga kretskort.


2.29. "L1" Utomhusdelens kretskort fungerar onormalt

Utlösande: Kretskortet känner av felaktig strömförsörjning Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: strömförsörjningen är inte OK, obalans mellan faserna >10%, felaktig kompressor, felaktigt huvudkretskort utedel. Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontroll och åtgärd av strömförsörjning, byte felaktig kompressor, felaktigt huvudkretskort utedel.


2.30. "L4" Onormal temperatur Inverterkort

Utlösande: Utedelens Inverter kretskort läser av temperatur över 88°C Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: dålig kontakt mellan kylelement och kretskort, felaktig thermistor R10T (3-fas) eller R7T (en-fas, köldmediebrist Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontroll och åtgärd av köldmediebrist eller kontakt mellan kylelement och kretskort, byte felaktig thermistor och/eller felaktigt huvudkretskort utedel.


2.31. "L5" Överströmningsskydd larmar

Utlösande: Utedelens inverter kretskort indikerar överström till power transistorn Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: köldmediekretsen igensatt, felaktig strömförsörjning (låg volt), felaktig komrpessor, felaktigt inverter kretskort, kontammineradt köldmedium. Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontroll och åtgärd av köldmediekrets eller strömförsörjning, byte felaktig kompressor och/eller felaktigt inverter kretskort utedel, byte köldmedium.


2.32. "L8" Överhettning elektronik

Utlösande: När kompressorn indikerar överladdning (förutom vid uppstart). Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: köldmediekretsen igensatt, överfyllning köldmedium, felaktig kompressor, felaktigt inverter kretskort. Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontroll och åtgärd av köldmediekrets eller strömförsörjning, byte felaktig kompressor och/eller felaktigt inverter kretskort utedel, byte köldmedium.  


2.33. "L9" Startskydd (tidsfördröjning)

Utlösande: Inverterkortet indikerar kompressor överström vid start Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: köldmediekretsen igensatt, köldmedium är inte ok, felaktig kompressor, felaktigt inverter kretskort. Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontroll och åtgärd av köldmediekrets, byte felaktig kompressor och/eller felaktigt inverter kretskort utedel, byte köldmedium.


2.34. "P1" Felaktig strömförsörjning

Utlösande: Utedelens inverte kretskort indikerar felaktig strömförsörjning Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: fas saknas, obalans mellan faserna >10%, felaktigt huvudkretskort, felaktigt inverter kretskort. Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontroll och åtgärd av strömförsörjning, byte felaktigt huvudkretskort, felaktigt inverter kretskort.


2.35. "P4" Inverter kylningsproblem (R10T/R7T)

Utlösande: Thermistor R10T/R7T läser onormala värden Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig thermistor kylelement R10T ERH/LQ-V3 1-fas eller R7T ERH/LQ-W1 3-fas. Felaktigt inverterkort PCB  utedel, felaktigt huvudkretskort utedel. Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte felaktig thermistor kylelement R10T ERH/LQ-V3 1-fas eller R7T ERH/LQ-W1 3-fas. byte felaktigt inverterkort PCB  utedel, byte felaktigt huvudkretskort utedel.


2.36. "PJ" Defekt kapacitetsinställning

Utlösande: Utomhusdelens huvudkretskort läser av felaktig kapacitet i EEPROM Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktigt inställda dip-switchar, felaktigt huvudkretskort, kapacitetsadapter saknas eller är felaktigt installerad (ERL/HQ11-16) Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontroll och åtgärd av felställda dip-switchar, kontroll och åtgärd av kapacitetsadapter, byte felaktigt huvudkretskort utedel.

2.37. "UA" Felaktig kretskorts kombination

Utlösande: Systemet läser av en felaktig kombination mellan utomhusdelens huvudkretskort och hydroboxens kretskort A1P eller utedelens inverter kretskort. Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: felaktig kombination av enheter, felaktig inställning av kompressortyp, felaktiga kretskort Åtgärd: Kontakta serviceombud, byt felaktig enhet, kontrollera och åtgärda inställning av kompressortyp (E-01) , byt felaktiga kretskort.


2.38. "U0" Köldmediebrist

Utlösande: Utomhusdelens huvudkretskort läser av maximalt öppnad expansionsventil och utloppet överhettning >50°C i 5 min. Eller 4 ggr sekundärt strömfall i 5 min. (enhet går thermo-off efter varje gång). Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: köldmediebrist (fel fyllning/läckage), stopp i köldmediekrets, felaktig expansionsventil, felaktig trycksensor eller huvudkretskort. Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontrollera och åtgärda köldmediebrist, läcksökning, kontrollera åtgärda köldmediekrets, byt felaktig expansionsventil, felaktig trycksensor eller huvudkretskort.


2.39. "U1" Felaktig fasföljd eller saknad fas

  Utlösande: Utomhusdelens huvudkretskort läser av felaktig fasföljd eller saknad fas Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: fel fasföljd, en eller två faser saknas (L2 eller L3). Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontrollera och åtgärda fasföljd eller saknad fas.


2.40. "U2" Spänningsfel strömförsörjning

Utlösande: Utomhusdelens huvudkretskort läser av felaktig spänning i strömförsörjning Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: fel spänning (för låg/hög), omvänd fasföljd, utedelens huvudkrestkort felaktigt Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontrollera och åtgärda strömförsörjning, fasföljd eller saknad fas. Byte felaktigt huvudkretskort.


2.41. "UF" Fel i kommunikation mellan hydrobox och utedel/ köldmediebrist

Utlösande: När kommunikationen mellan enheterna är felkopplad eller vid 20 min. kompressordrift A: R2T - R1T < 4°C och B: R2T - Tc >24°C Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: felkopplad kommunikation inne-/utedel, köldmediebrist (fel fyllning/läckage), stopp i köldmediekrets. Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontrollera och åtgärda koppling av kommunikation, kontrollera och åtgärda köldmediebrist, läcksökning, kontrollera åtgärda köldmediekrets.


2.42 "U3-00" Onormalt stop i golvärme under torkningsprogram

Utlösande: Pågående torkningningsprogram blev avbrytet Effekt: Anläggningen avslutar torkningssprogram Trolig orsak: Anläggningen stängdes av, strömavbrott, ingen värmekälla inkopplad Åtgärd: Återstarta torkningsprogram, Kontakta serviceombud, kontrollera och åtgärda strömförsörjning, elpatron.


2.43. "U4" Defekt kommunikation inne-/utedel

Utlösande: Hydroboxens kretskort A1P läser av felaktig kommunikation mellan inne- och utedel Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig strömförsörjning (obalans >10%), intern kabelkoppling felaktig, fel på kretskort innedel/utedel Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontroll och åtgärd av strömförsörjning, kontroll och åtgärd av kabelanslutningar, byte felaktiga kretskort.


2.44. "U5-00" Kommunikationsfel mellan styrpanelen och hydroboxens kretskort A1P

Utlösande: Hydroboxens kretskort A1P läser av felaktig kommunikation mellan sig och styrpanelen. Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Om det är dubbla styrpaneler och båda är inställda på samma placering (i rum/ i enhet). Felaktig styrpanel, felaktigt kretskort i hydrobox A1P. Åtgärd: Om det är dubbla styrpaneler och båda är inställda på samma placering (i rum/ i enhet). Felaktig styrpanel, felaktigt kretskort i hydrobox A1P. Kontakta serviceombud, kontroll och åtgärd av strömförsörjning, kontroll och åtgärd av kabelanslutningar, byte felaktiga kretskort.


2.45. "7H-01" Onormalt vattenflöde

Utlösande: Flödesvakten/sensorn känner av felaktigt eller inget vattenflöde Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Vattenflödet är blockerat pga igensatt grovfilter eller stängda ventiler, lågt/högt systemtryck, luft i systemet, felaktig flödesvakt, felaktig cirkulationspump, felaktigt kretskort A1P, felaktig inställda parametrar. Åtgärd: Kontrollera och rensa grovfilter, lufta systemet, öppna alla termostatventiler, justera systemtryck (ska vara minst 1 Bar). Vid behov kontakta serviceombud, kontroll och åtgärd inställning, byte felaktig flödesvakt, felaktig cirkulationspump, byte felaktiga kretskort A1P.


2.46. "8F" Elpatrons utloppstemperatur felaktig under varmvattenproduktion

Utlösande: R2T (hydroboxens kretskort A1P) läser av temperatur över 75°C under varmvattenproduktion. Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Extern värmekälla genererar för hög temperatur, felaktig thermistor R2T, felaktigt kretskort A1P, felaktig elpatron K1M eller K2M. Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontroll och åtgärd extern värmekälla, byte felaktig thermistor R2T, felaktigt kretskort A1P, felaktig elpatron K1M eller K2M.


2.47. "8H" Elpatrons utloppstemperatur felaktig

Utlösande: R2T (hydroboxens kretskort A1P) läser av temperatur över 65°C (SHP) eller 75°C (DHW). Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Extern värmekälla genererar för hög temperatur, felaktig thermistor R2T, felaktigt kretskort A1P, felaktig elpatron K1M eller K2M. Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontroll och åtgärd extern värmekälla, byte felaktig thermistor R2T, felaktigt kretskort A1P, felaktig elpatron K1M eller K2M.


2.48. "80" Thermistor R4T returledning onormal

Utlösande: Thermistor läser av onormalt värde (bruten eller kortsluten) Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig returlednings thermistor R4T, felaktigt kretskort A1P Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte felaktig thermistor R4T, felaktigt kretskort A1P.


2.49. "81" Thermistor R1T framledning onormal

Utlösande: Thermistor läser av onormalt värde (bruten eller kortsluten) Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig framlednings thermistor R1T, felaktigt kretskort A1P Åtgärd: Kontakta serviceombud, byte felaktig thermistor R1T, felaktigt kretskort A1P.


 

2.50 "89-01/02/03" Plattvärmeväxlarens frysskydd varning

Utlösande: Vid varning 89-02 (Tc <0°C vid uppvärmning) uppstår 3 ggr (med mindre än 3o min. mellanrum mellan varje onormalt värde). Vid varning 89-03 (Te <x under avfrostning) uppstår 3 ggr (med mindre än 3o min. mellanrum mellan varje onormalt värde). Effekt: Anläggningen slutar arbeta Trolig orsak: Felaktig kondensor thermistor, felaktigt kretskort A1P, köldmediebrist eller felaktig fyvägsventil (89-02), felaktig thermistor R2T (89-03) Åtgärd: Kontakta serviceombud, kontroll och åtgärd köldmediebrist, byte felaktig kondensor thermistor, felaktigt kretskort A1P, felaktig fyvägsventil (89-02), felaktig thermistor R2T (89-03)  

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.