Allmänna köpevillkor

Köpevillkor

Följande allmänna villkor gäller för försäljning av våra produkter (nedan kallade
Produkterna) av Luftmiljöbutiken i Stockholm AB, 556514-5330, (nedan kallat Luftmiljöbutiken),
om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan
kallad Kunden) och Luftmiljöbutiken. Vid försäljning till konsument tillämpar
Luftmiljöbutiken de tvingande regler som följer med Konsumentköplagens (1990:932)
och Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal.

Produkter
Produkter som säljs av Luftmiljöbutiken kan användas i Sverige. Produkterna har
alltid en Svensk manual i fysisk eller digital form när Produkterna kräver det.

Beställning
Beställning av Produkterna sker via: webbshoppen  www.luftmiljobutiken.se,
Luftmiljöbutikens showroom, telefon eller e-post. Vid beställning träffas avtal
om köp först när Luftmiljöbutiken bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse
via e-post. Luftmiljöbutiken ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan
målsmans godkännande. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan
ej garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella
felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Luftmiljöbutiken rätten
att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt
i Luftmiljöbutikens sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns
att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Luftmiljöbutiken ej
skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma
enligt ovan.

Tilläggstjänster
I större delen av Sverige erbjuder Luftmiljöbutiken tilläggstjänsterna Installation,
Demontering, Retur (bortforsling av Kundens gamla produkt för återvinning) och
Underhållsservice. Läs mer om villkor och priser för tilläggstjänster.

Leverans
Enligt våra leveransvillkor, läs mer>>

Priser och betalning
De priser och avgifter som anges på Luftmiljöbutikens webbplats är inklusive
mervärdeskatt samt andra skatter och pålagor.

Delbetalning
Väljer du delbetalning som betalningssätt så visas månadskostnaden för din kundvagn.
Du kan välja mellan:

• 3 mån (0% ränta) (Avi.-avgifter om 29 kr och en uppl.-avgift om 95 kr tillkommer.)

• 6 mån (0% ränta) (Avi.-avgifter om 29 kr och en uppl.-avgift om 195 kr tillkommer.)

•12 mån (0% ränta) (Avi.-avgifter om 29 kr och en uppläggningsavgift om 295 kr
tillkommer.)

•24 mån (9,95% ränta) (Avi.-avgifter om 29 kr och en uppl.-avgift om 295 kr tillkommer.)

Fakturabetalning
Vid betalning med Svea faktura
Du får en faktura per mail och post när produkten levererats från Luftmiljöbutikens
lager. Fakturan förfaller till betalning inom 14 dagar från att den skickats.

För köp med delbetalning eller faktura behöver du:

• Personnummer (alt. organisationsnummer) anges vid beställning.

• Som privatperson är du folkbokförd i Sverige.

• Du har inga tidigare betalningsanmärkningar.

• Din leveransadress för varorna är samma adress som den
folkbokförda (alt. juridiskt registrerade) adressen eller att varorna
vid samtidigt köp av installation levereras till vår installatör.

I det fall Kunden är i dröjsmål med betalningen utgår påminnelseavgift enligt
lag med för närvarande 60 kr. Betalar inte kunden i rätt tid har Svea rätt att
erhålla dröjsmålsränta 25,5% samt Luftmiljöbutiken har rätt i tillämpliga fall
att hålla inne leverans eller del därav. Du kan läsa mer om fakturering eller
se om din betalning registrerats på hemsidan:
Svea.com

Kortbetalning
Luftmiljöbutiken erbjuder sina kunder vid köp, enkel och garanterat säker kortbetalning
med VISA och MasterCard.

Betalningssäkerhet
Luftmiljöbutiken garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på
luftmiljobutiken.se är säkra. Luftmiljöbutiken erbjuder en säker kortbetalning
med VISA och MasterCard i Svea Checkout. 

ROT-avdrag
Följande gäller i de fall Kunden avser utnyttja möjligheten till skattereduktion
för hushållsarbeten enligt kapitel 67 i inkomstlagen avseende det aktuella uppdraget.
Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetet är av den arten att det helt
eller delvis är arbeten avseende reparation*, underhåll*, ombyggnad eller tillbyggnad
(ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. faktura-modellen
gäller fr.o.m. 1 Juli 2009 att beställaren ska faktureras hela ersättningen för
arbetena och betala hela ersättningen minskad med det belopp som motsvarar 30%
av arbetskostnaden inklusive moms, dock max 50.000:-.

Följande villkor måste uppfyllas.

 1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
 2. Kunden ska – om  entreprenören så begär – överlämna särskilt meddelande
  från Skatteverket om den totala skattereduktion som beställaren redan utnyttjat
  under året och har kvar att utnyttja.
 3. Kunden ska vid beställning ange det/de personnummer på vilka ROT-avdrag ska
  utnyttjas. Kunden ska ange den fastighetsbeteckning alt. Bostadsrättsföreningens
  organisationsnummer och lägenhetsnummer där arbetet med ROT-avdrag ska utföras.
  Uppgifterna lämnas i kassans meddelandefält innan utcheckning.
 4. Kunden försäkrar att han helt eller delvis är ägare/ innehavare av angiven
  fastighet/bostadsrätt.
 5. Luftmiljöbutiken ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden.
 6. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis –
  utbetalning äger Luftmiljöbutiken rätt att omgående kräva/fakturera Kunden
  återstående del av arbetskostnaden. Kunden är betalningsskyldig för detta
  belopp och betalning ska till Luftmiljöbutiken inom 10 dagar från krav/fakturering.

Dröjsmålsränta utgår från och med den dag Luftmiljöbutiken begärde utbetalning
från Skatteverket.

Ångerrätt
Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten
gäller endast om produkten är i väsentligen oförändrat skick, och ångerfristen
börjar löpa från den dag Kunden tagit emot produkten. Köp av plomberade förbrukningsvaror,
som till exempel filter, rengöringsmedel etc., kan endast ångras om plomberingen
är obruten. Luftmiljöbutiken betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 bankdagar
efter att returnerad produkt kommit Luftmiljöbutiken till godo.

Retur vid ånger

OBS! Returen ska alltid skickas på sådant sätt att den levereras till vår
leveransadress: Luftmiljöbutiken, Birger Jarlsgatan 83, 113 56 Stockholm.

Kunden ska själv betala returfrakten och i den mån det är möjligt alltid returnera
ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. För att
använda sig av ångerrätten ska Kunden kontakta Luftmiljöbutiken, förslagsvis
skriftligen via e-post: info@luftmiljobutiken.zendesk.com före
varan returneras. Enligt EU:s nya regler för internethandel har man rätt att
returnera använd vara inom ångerrätten men att Luftmiljöbutiken då har rätt att
göra avdrag för värdeminskningen. Avdraget för öppnade förpackningar till filter,
rengöringsmedel etc. avdrages med 100%.

Ej utlösta order
Vid händelse av att du ej löser ut försändelsen debiteras du utöver fraktkostnaden
390 kronor för tillkomna kostnader. (Ångerrätten gäller ej vid outlöst order)

Garanti och reklamationsrätt
Luftmiljöbutiken säljer enligt sina garantivillkor alla produkter med 1 års materialgaranti
om inte annat anges. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt
Konsumentköplagen. Garantitiden gäller från den dagen Luftmiljöbutiken levererade
Produkten.

Kundens orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis
Observera att garanti och reklamationsrätt inte gäller för företag om inte annat
anges. Företag har dock givetvis rätt att reklamera en produkt som är skadad
redan vid uppackning.

Reklamationer och serviceärenden
Vid reklamationer, service- och garantiärenden rekommenderar vi att Kunden i
första hand kontaktar Luftmiljöbutikens kundtjänst.

Fabrikationsfel ska konstateras av oss godkänd servicetekniker eller serviceverkstad,
varpå Kunden erhåller fri reparation, alternativt ny produkt, samt ersätts för
eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador
och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden, i enlighet
med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.

Luftmiljöbutiken ersätter Kunden för eventuella fraktkostnader i samband med
en reklamation. I det fall en produkt är felaktig är Luftmiljöbutiken skadeståndsansvar
gentemot en kund som inte är konsument alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling
för vilken Kunden köpt Produkterna av Luftmiljöbutiken.

Tvister och lagval
På dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer
vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa
allmänna villkor mellan Luftmiljöbutiken och en Kund som inte är konsument skall
prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans. Vid frågor eller
funderingar om Luftmiljöbutikens allmänna köpevillkor kontaktas kundtjänst via
telefon: 08-612 87 70 eller via e-post: info@luftmiljobutiken.zendesk.com

*endast fastighet, gäller ej inventarier (ex. värmepump).

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.