Hur väljer jag avfuktare?

Välja avfuktare - viktigt att tänka på

Energieffektivitet och kapacitet

- I de flesta utrymmen är den bästa luftfuktigheten 50 % R.F. (relativ fuktighet), oavsett temperatur. Detta är vad vi rekommenderar att avfuktarens hygrostat ställs in på för att slippa tillväxt av mögelsvamp, bakterier och spindeldjur mm. Eftersom en avfuktare går igång så fort som den aktuella luftfuktigheten är större det inställda och önskade, (läs 50 % R.F.), så innebär det att den största delen av maskinens driftstid kommer att ligga i intervallet 50 – 60 % R.F. Jämförande tal vad gäller energieffektivitet och kapacitet ska därmed alltid ligga i detta intervallet. (I många tester förekommer det ofta extrem värden så som 80 – 90 % R.F. Dessa värden framkallas fiktivt med hjälp av luftfuktare som sprutar in fukt i en kammare under 24 timmar och på så sätt får fram energieffektivitets- och kapacitetsvärden som är allt annat än realistiska). Woods tillverkar de bäst lämpade och mest effektiva avfuktarna för förhållanden mellan 50-70 % R.F.

Storlek och kapacitet

Köp aldrig för liten maskin. Det är bättre att välja en maskin med större kompressor och därmed större kapacitet som klarar de veckor det är som fuktigast ute och (därmed inne). (Låt inte mögelsvamp få fäste). I källare där man tillför fukt genom att man hänger tvätt så rekommenderar vi alltid att man ska gå upp en modell till åtminstone DS-28 eller större.

Slutsatser

  • Överdimensionera hellre än underdimensionera storlek på avfuktaren
  • Jämför verkliga driftsvärden (15- 20 grader C och 50 – 70 % R.F.) mellan märken och maskiner för att få en rimlig uppfattning över vad maskinen kommer att dra i eleffekt i verkligheten.

Vanliga frågor och svar vad gäller Woods avfuktare.

Vilken fuktnivå skall man ställa in maskinen på?

Vi rekommenderar att man ska hålla 50 % relativ fuktighet i hela det utrymme som maskinen ska avfukta. Detta för att undslippa tillväxt av mögel, (som växer över c:a 70 % R.F.) och bakterier som växer över c:a 55 % R.F. (Läs mer om mögelsvamp under fliken mögelsvamp mm).

Vad betyder relativ fuktighet?

Fuktigheten som finns i luften är beroende av temperaturen i luften. Desto högre temperatur desto mer fukt kan luften bära. Detta förhållande är exponentiellt så till exempel: 5 grader C0 och 80 % R.F. innehåller c:a 3 gram fukt per m3 luft samtidigt som 15 grader C0 och 80 % R.F. innehåller 8 gram fukt per m3 luft. (se mollierdiagrammet).

Vad ska jag välja till min krypgrund en kondensavfuktare eller en sorptionsavfuktare?

En sorptionsavfuktare använder ett kemiskt material (ofta ett typ av saltmaterial, litium eller dylikt) för att fånga upp fukten. För att sedan torka detta materialet används värme. Fukt och värme leds ut från utrymmet som avfuktas. En kondensavfuktare alstrar en varm sida och en kall sida ofta med hjälp av en kompressor. Fukten kondenseras på den kalla sidan till vatten som sedan leds bort via en slang till en avloppsbrunn eller ned i marken . (Observera att mängderna vatten är mycket små och marken tar upp fukten utan något problem. Viktigt att tänka på är dock att man måste täta alla ventiler så att det inte kommer in fukt utifrån. -Woods har under de senaste 5 åren sålt mer än 10 000 avfuktare för användning i krypgrunder och DS-15 används av ledande hustillverkare som standardutrustning för användning i krypgrunder i samtliga av deras hus. (Woods avfuktare är tillverkad för nordiska förhållanden i Kanada och fungerar mycket bra även under kalla förhållanden, ned till +5 grader).

Tester och jämförelser görs ofta på väldigt höga temperaturer och/eller fuktnivåer. Hur ska man jämföra olika maskiner mot varandra och vid vilka värden?

De flesta avfuktare som finns på marknaden är tillverkade och anpassade för att använda i länder där temperatur och fuktnivåer är väldigt höga. Avfrostningsfunktionen mm gör dem därför inte lämpliga att använda i utrymmen som är kallare och även något torrare. Vi rekommenderar att man skall ställa in avfuktaren på 50 % R.F. beroende på att man vill undvika bakterier och mögel mm, (se tillväxt av mögel mm). Normala temperaturer i källare och andra utrymmen i är i Norden 15 – 20 grader C0. Vid normal användning, så rekommenderar vi att man ställer in avfuktaren på 50 % R.F. Så fort fuktnivån går över 50 % R.F. så startar maskinen, det betyder i praktiken att maskinen kommer att köra till stor del av sin tid på c:a 55-65 % R.F. Det är under dessa förhållanden som kapacitet och inte minst energieffektivitet är som mest intressant. (Tester kan även göras vi lägre temperaturer för krypgrunder mm). I vissa tester och i broschyrer kan man se att värden vid 90 % R.F. och 30 grader C0. Detta är helt ointressant eftersom tester vid värden på 90 % R.F. är helt fiktiva då fukt sprutas in i ett utrymme under 24 timmar. Då kan även en avfuktare med även mindre bra luftgenomströmning och kapacitet få bra värden.

Kan man köpa en avfuktare med för stor kapacitet?

Det är alltid bättre att köpa en maskin med stor kapacitet som fungerar ordentligt under de perioder av året då det är mer fuktigt (dvs. sensommaren - hösten). Dessutom använder många sina avfuktare i källaren till att torka tvätt samtidigt som man torkar ur källaren. Det går alldeles utmärkt, men man bör då tänka på att man tillför fukt i utrymmet, (genom tvätten) och man då ska se till att använda en maskin med god kapacitet, t.ex. (DS-28, DS-36 eller MDR/MDE-25)

Varför ska jag köpa en avfuktare framför en värmefläkt?

En Woods avfuktare är gjord för källare och kalla utrymmen och kondenserar på ett energieffektivt sätt bort fukten från luften. Varje liter fukt som finns i luften sitter på c:a 800 watt i värmeenergi. Då fukten kondenserar på avfuktarens kylslinga återfås denna energi och blir som ren ”vinst” i form av värme. Energieffekten i utrymmet blir följaktligen kompressorns effekt + ”energivinsten” (c:a 800 watt per liter per vatten som avfuktas).

Jag vill använda min Woods avfuktare i ett förråd som på vintern är kallt. Behöver jag en värmefläkt?

Temperaturen får inte understiga + 5 grader C0. (På grund av att avfrostningen inte fungerar under denna temperaturen). Därför kan det vara smart att använda en värmefläkt med så kallat frostskydd som alltid ser till att temperaturen inte understiger 5 grader C0. MDR-25 har en funktion som stänger av maskinen då temperaturen går ned under + 5 grader C0. Maskinen går igång igen när temperaturen varit över +5 grader C0.

Går det att koppla en slang till Woods avfuktarna för kontinuerlig avfuktning utan tömning av behållaren, om så går det till alla modellerna?

Det går att koppla en slang till för dränering av kondensvattnet till samtliga modeller. Det följer med en adapter som skruvas på vattentråget på DS-maskinerna samt som kopplast till vattentanken på MDE/MDR modellerna. Detta är särskilt lämpligt eftersom man då slipper tömma tanken och maskinen då hela tiden kan upprätthålla rätt fuktnivå. (Då tanken används och fylls står maskinen stilla, med följd att ingen avfuktning av utrymmet sker). Man använder med fördel en vanlig ½ tum trädgårdsslang.

Det finns Woods avfuktare med större och mindre volym på tanken. Vilken ska man välja?

En stor tankvolym är alltid att föredra eftersom en mindre tank kan fyllas under ett dygn om det är hög säsong och fuktigt i utrymmet.

På vintern behöver jag inte tömma behållaren lika ofta. Vad beror det på?

Luften innehåller inte lika mycket fukt i gram räknat på vintern. Det beror på att varmluft kan bära mycket mer fukt. Den relativa fuktigheten kan dock vara hög i en källare eller i till exempel en krypgrund. Det viktiga är alltid att se till att få ned den relativa fuktigheten, och bry sig mindre om hur mycket vatten maskinen samlar i behållaren.

Vilken modell ska jag välja, elektronisk eller mekanisk?

Det är i viss mån en fråga om tycke och smak. Den elektroniska är enklare att ställa in exakt fuktighet på samtidigt visas den aktuella fuktigheten i fönstret. De elektroniska maskinerna har även andra finesser så som ljudalarm vid full tank och MDR-25 har fjärrstyrning med radiofrekvens med fuktsensorn i fjärkontrollen. (Dvs. då avfuktas hela utrymmet ända bort till där fjärrkontrollen befinner sig, till rätt nivå).

Uppfyller Wood's EU:s nya miljökrav (RoHS)?

Ja, samtliga modeller av Woods avfuktare är nu RoHS-märkta, vilket innebär att de följer det miljödirektiv som satts upp av EU sedan 1/7 2006.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.